• VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU
 •  

  BENDAŞ RULMAN

  VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

   

  • Genel Açıklamalar                                           www.akkasgroup.com
  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
  •            
  • Başvuru formu, BENDAŞ RULMAN GIDA SAN. İTH. VE PAZ. LTD. ŞTİ. (“BENDAŞ RULMAN”) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, BENDAŞ RULMAN tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için BENDAŞ RULMAN  tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu  hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibi’nindir.
  • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.
  • KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı
  • Başvuru Sahibi BENDAŞ RULMAN’e başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:
  • 1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • 2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • 3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • 4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • 5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • 8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  •  Başvuru Yöntemi                                   www.akkasgroup.com
  • KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
  • Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
  • Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya
  • Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan
  • Başvuru Yöntemi
  • Başvuru Gönderiminde
  • Belirtilecek Bilgi
  • Başvurunun Yapılacağı
  • Adres
  • Şahsen Başvuru (Başvuru
  • sahibinin bizzat gelerek
  • kimliğini tespit edici belge
  • ile başvurması)
  • Zarfın üzerine “Kişisel
  • Verilerin Korunması Kanunu
  • Kapsamında Bilgi Talebi”
  • yazılacaktır.
  • Mutsan Sanayi Sitesi M12 Blok No:18 Başakşehir İstanbul
  • Noter vasıtasıyla tebligat
  • Tebligat zarfına “Kişisel
  • Verilerin Korunması Kanunu
  • Kapsamında Bilgi Talebi”
  • yazılacaktır.
  • Mutsan Sanayi Sitesi M12 Blok No:18 Başakşehir İstanbul
  • “Güvenli eloktronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı
  • Elektronik Posta (KEP)
  • Yoluyla
  • E-posta’nın konu kısmına
  • “Kişisel Verilerin Korunması
  • Kanunu Bilgi Talebi”
  • yazılacaktır.
  • Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri
  • sorumlusunun sisteminde
  • kayıtlı bulunan elektronik
  • posta adresini kullanmak
  • suretiyle]
  • E-posta’nın konu kısmına
  • “Kişisel Verilerin Korunması
  • Kanunu Bilgi Talebi”
  • elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.
  • Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru
  • kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.
  •  
  •  
  •  
  • BENDAS RULMAN, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.
  • Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir.
  • FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
 •  
 •  
 •